Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Zasady bezpieczeństwa dla rodziców i dzieci

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
WEWNĘTRZNY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 15 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Organizacja opieki w placówce
 

 1. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedsionka placówki, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.

 2. W przypadku odbywania przez dziecko 3-letnie okresu adaptacyjnego we wrześniu w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola i nauczyciela może przebywać na terenie placówki z zachowaniem z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 3. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 6. Dzieci będą miały codziennie mierzoną temperaturę (wymagana zgoda rodzica).

 7. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 8. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

 9. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać luz zdezynfekować.

 10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 11. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 12. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka (aktualne numery telefonów obydwojga rodziców).

 13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 14. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy grup na dworze).

 15. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 16. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

 17. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony.

 18. Ważne telefony:

- Sanepid ul. Aleje 3-go Maja 8, tel. 44 / 647 76 26
Referat Edukacji Urząd Miasta ul. Pasaż Rudowskiego 10, tel. 44 / 732 18 80
- Zarządzanie Kryzysowe Urząd Miasta ul. Szkolna, tel. 44 / 732 36 60 lub 44 / 732 36 62
- Centrum Usług Wspólnych  ul. Dmowskiego 47, tel. 44 / 733 91 00
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47, tel. 44 / 646 53 16
- Monitoring Łódź, tel. 601 232 536
- Policja 997 lub 112 /ratunkowy /
- Pogotowie 999 lub 112 /ratunkowy /
- Straż Pożarna 998

 

powrót